Algemene Voorwaarden

Motivador Coaching

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 73208272.

Motivador is gespecialiseerd in Mind & Performance Coaching, Leefstijl coaching, Gedragsverandering, Voedings- en trainingsadvies.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Motivador Coaching

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Motivador Coaching schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal coach, welke activiteiten Motivador Coaching aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met Motivador Coaching voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het deelnemen aan cursussen omtrent voeding en gedragsleer.

Mind & Performance Coach: Joey van der Hoeven

Activiteit(en): Mind Coaching, Performance Coaching, Personal Training (PT), Leefstijl coaching(trajecten), Bootcamps, voedingsadvies, diverse cursussen/workshops omtrent voeding, fitness, vitaliteit en gedrag.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Motivador Coaching aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij Motivador Coaching.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het anamneseformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Motivador Coaching te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het anamneseformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Motivador Coaching meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Motivador Coaching ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel Motivador Coaching als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingssessie gewoon in rekening worden gebracht. Als Motivador de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip en locatie alsnog plaatsvinden. Daarnaast zal de klant een extra gratis trainingssessie ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op Motivador Coaching rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Motivador Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Motivador Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Overeengekomen aantal training-/coaching sessies dienen binnen drie maanden te worden afgerond. Dit houdt in dat vanaf het voldoen van de factuur cq. betaling, er in een tijdskader van drie maanden al uw training-/coaching sessies gepland dienen te worden. Hierna komen de openstaande sessies te vervallen. Motivador Coaching is niet aansprakelijk voor het inplannen, het komen te vervallen van deze openstaande, te vervallen training-/coaching sessies.
De verantwoordelijkheid voor het maken van een afspraak om een training-/coaching sessie te volgen ligt bij de coachee zelf, niet bij Motivador. Uiteraard staat Motivador Coaching u te allen tijde te woord voor het maken dan wel bevestigen van een afspraak. Motivador Coaching behoudt zich het recht van een reactietijdkader van 48 uur na ontvangst van een verzoek.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van Motivador Coaching geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Motivador Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door Motivador Coaching gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor Motivador Coaching. Motivador Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Motivador Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Motivador Coaching georganiseerde activiteiten. Motivador Coaching is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Coach. Tevens is Motivador Coaching niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Motivador Coaching aansprakelijk indien Motivador Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Coach. De deelnemer dient Motivador Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Motivador Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Kerkrade. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Na bevestiging van de inschrijving zal Motivador Coaching de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Motivador Coaching zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Motivador Coaching gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Motivador Coaching te voldoen.

Indien Motivador Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Motivador Coaching tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Motivador Coaching een bedrag van €25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Motivador Coaching nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van Motivador Coaching wordt geen btw berekend.

Motivador Coaching is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

*INTERVENTIE programma: Het volledige factuur bedrag dient vóór aanvang van het programma op rekeningnummer van Motivador Coaching te zijn overgemaakt.
Motivador Coaching NL82 RABO 0336 5051 59

Tevens geld voor de gehele duur van het INTERVENTIE programma; bij het niet of niet tijdig (binnen 24 uur) afmelden voor aanvang van de sessie er een sanctie is van €500,-. Dit bedrag dient binnen zeven dagen op rekening te staan van Motivador Coaching.
Dit i.v.m gemaakte reserveringskosten zowel bij Motivador Coaching dan wel bij collega ondernemers.
Bij herhaaldelijke, niet tijdige afmelding behoudt Motivador Coaching zich het recht het sanctiebedrag te verdubbelen.

Overeengekomen aantal training-/coaching sessies dienen binnen drie maanden te worden afgerond. Dit houdt in dat vanaf het voldoen van de factuur cq. betaling, er in een tijdskader van drie maanden al uw training-/coaching sessies gepland dienen te worden. Hierna komen de openstaande sessies te vervallen. Motivador Coaching is niet aansprakelijk voor het inplannen, het komen te vervallen van deze openstaande, te vervallen training-/coaching sessies.
De verantwoordelijkheid voor het maken van een afspraak om een training-/coaching sessie te volgen ligt bij de coachee zelf, niet bij Motivador Coaching. Uiteraard staat Motivador Coaching u te allen tijde te woord voor het maken dan wel bevestigen van een afspraak. Motivador Coaching behoudt zich het recht van een reactietijdkader van 48 uur na ontvangst van een verzoek.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Motivador Coaching. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal Motivador Coaching de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met Motivador Coaching tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan Motivador Coaching.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Motivador Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Coach behoudt Motivador het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Motivador Coaching een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy
Motivador Personal Coaching gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Motivador is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Motivador persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Motivador door te geven.

Motivador Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Motivador Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Motivador Coaching werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Motivador Coaching te verzenden.

Motivador Coaching verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Motivador Coaching om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Motivador Coaching hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Motivador). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Motivador Coaching gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Motivador Coaching gebruikt de diensten van Google en Dropbox voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die Motivador Coaching gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. Daarnaast gebruikt Motivador Coaching een dubbele bescherming laag bij Dropbox waardoor er altijd een dubbele authenticatie vereist is wanneer bestanden via een internetbrowser geraadpleegd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Motivador via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.


Artikel 12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Motivador voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Motivador Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Motivador Coaching.

Alle door Motivador Coaching verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Motivador Coaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Motivador Coaching zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Motivador Coaching. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motivador Coaching is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Motivador Coaching is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Motivador Coaching beoordeeld en beslist.


In alle gevallen waarbij tot koop wordt overgaan is koper op de hoogte van de Algemene Voorwaarden.